این نماینده مجلس گفت: یکسان سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه جایی ندارد و دولت نیز در این زمینه چیزی نیاورده است. مجلس در این زمینه تصمیم خاصی ندارد. در بسیاری از کشورها، شهروندان باید در صندوق بازنشستگی ملی شرکت کنند. وجوه از درآمد یک شخص حقیقی به عنوان صندوق ذخیره تخصیص می یابد که برای دوره بازنشستگی افراد حقیقی پیش بینی می شود. این مبالغ به عنوان “حقوق بازنشستگی” شناخته می شود و در طول سال ها یا

در این میان آنچه در کندوکش در بین صفحات قانون 7 طرح توسعه به چشم می خورد این است که یکسان سازی حقوق از بین رفته و جایی ندارد. البته فعالان بازنشستگی با اشاره به سیاست دولت در حوزه بازنشستگی معتقدند حتی اگر همسان سازی در برنامه هفتم لحاظ شود، چون برنامه توسعه یک استراتژی است نه تکلیف، اتفاق خاصی نمی افتد. به نظر آنها همسان سازی بدهی همه صندوق ها به ویژه تامین اجتماعی باید در بودجه های سنواتی

تماس با ما