مستندسازی پروژه ها

مستند سازی، تهیه مجموعه اسناد و مدارکی است که سیر تکوین و تحقق یک فعالیت از شروع تا خاتمه آن و چگونگی بهره برداری و نگهداری را، با تحلیل و ارزیابی مربوط، نشان می‌دهد.

اهمیت مستندسازی پروژه ها

در مدت اجرای پروژه، نامه ها، صورتجلسات، نقشه ها و فایل های مختلفی بین ارکان پروژه منتقل می شود و یا  رویدادها  و مشکلا‌ت فنی و حقوقی و اجرایی و مالی اتفاق می‌افتد و برای هریک راه‌حل‌ها و تدابیری اتخاذ می‌شود. چنانچه این موارد مستند شوند، کمک مؤثری به پرهیز از دوباره کاری و تجربه‌گرایی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها می‌شود.

مهم‌ترین نقش‌هایی که می‌توان برای مستندسازی برشمرد، به شرح زیر است:

حفظ منابع اطلا‌عاتی مورد استفاده در طرح یا پروژه

منابع اطلا‌عاتی که با توجه به اهداف پروژه مورد استفاده قرار می‌گیرند، چنانچه در هر مرحله مستند‌سازی شوند، از دوباره کاری جلوگیری می‌کنند و باعث تکمیل آمار و اطلا‌عات دوره بعد می‌شوند.

تطابق هزینه‌های حقیقی با هزینه‌های برآوردی

عدم تطبیق هزینه‌های برآوردی با هزینه‌های واقعی یکی از مسایل مبتلا‌ به اجرای پروژه‌ها به شمار می‌آید. مستندسازی علل این امر می‌تواند منجر به اتخاذ تصمیمی صحیح برای سایر پروژه‌ها شود.

جلوگیری از پراکندگی و تکرار فعالیت‌ها

مستند کردن موضوعات مطالعاتی در بسیاری از کارها می‌تواند از انجام دوباره مطالعات در کار‌های مشابه جلوگیری کند. برخی از موضوعاتی که در هر پروزه ای رخ می دهد، امکان دارد که در آینده و در پروژه یا طرحی مشابه رخ دهد. این اطلاعات در آن زمان بسیار با اهمیت خواهند بود.

مشخص کردن سیاست‌های اجرایی و بهره‌برداری

در فعالیت‌های عمرانی وجود یک سیاست مشخص مانند روشن کردن راه کلی آن فعالیت، اهمیت زیادی دارد. مستندسازی این سیاست‌ها در مراحل مختلف می‌تواند مسیر فکری تصمیم گیری را در زمان اجرای طرح یا پروژه روشن سازد و تصمیم برای آینده را تسهیل کند.

آشکار کردن نقص‌ها و نیاز‌های آماری و اطلا‌عاتی

همواره آمار و اطلا‌عات یکی از نیاز‌های اساسی هر پروژه و طرح به شمار می‌آید و اغلب کمبود آمار و اطلا‌عات موضوعی دست‌اندرکاران مطالعه و اجرای پروژه‌ها را با مشکل روبه‌رو کرده است. با مستند سازی نقص‌های اطلا‌عاتی و آماری و جمع بندی آنها در سیستم برنامه‌ریزی کشور می‌توان به صورت نهادینه این مشکل را حل کرد.

توجه به دستورالعمل‌ها و ضوابط و آیین‌نامه ها

قانون برنامه و بودجه در مواد ۲۲ و۲۳ و آیین‌نامه استانداردهای اجرایی، تدوین ضوابط و دستورالعمل‌ها را مورد توجه قرارداده است. از سویی دیگر، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نیز استاندارد‌های صنعتی را تهیه می‌کند. مستند کردن دامنه و کاربرد استانداردها در پروژه‌ها می‌تواند کمبود‌ها را در این زمینه با اقلیم منطبق سازد و نظام اجرایی کشور و توانایی‌های فنی آن را روشن کند.

مستند کردن مشکلا‌ت و تنگناها

برنامه‌ریزی براساس آنچه کشور نیازمند آن است، یک امر اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود و در این بخش مستند کردن مشکلا‌ت و تنگناها و راه‌حل‌های اتخاذ شده در برون رفت از آنها، از جایگاه خاصی برخوردار است.

اهداف مستند سازی در نظام فنی و اجرایی کشور

هماهنگی کافی بین عوامل ذی‌نفع، توجـه به فعالیـت‌های طرح یا پروژه به صورت جـامع و مانع، اتمام طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری در مدت معین و براساس اعتبار مصوب، استفاده مؤثر از نیروهای صلا‌حیت دار، تولید، جمع آوری، توزیع و مستندسازی اطلا‌عات و اسناد در زمان مقرر و به طور متناسب، جلوگیری از بروز ریسک‌های پیش بینی نشده و تأمین کالا‌ و خدمات موردنیاز طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه گذاری از طریق فرآیند‌های لا‌زم در مدیریت پروژه از اهداف مستندسازی است.

مستند سازی یک پروژه باید به پرسش‌های زیر پاسخ دهد:

چه کسی؟ ، چرا ؟، چه موضوعی؟، چه وقت؟ و چطور؟ به طور کلی یک گزارش مستند شامل موارد زیر است:

اهداف، شرح کار، سازمان کار، اعتبارات، محدودیت‌ها و الزام‌ها.

مستند سازی در فعالیت‌ها و مراحل مختلف به شرح زیر است:

۱  مستند سازی مرحله پیدایش.

۲  مستند سازی مرحله توجیهی.

۳  مستند سازی مرحله طراحی پایه.

۴  مستند سازی مرحله طراحی تفصیلی.

۵  مستند سازی مرحله اجرا.

۶  مستند سازی مرحله بهره‌برداری.

مستند سازی مرحله پیدایش

چگونگی پیدایش طرح و گردآوری اطلا‌عات و آمار و مشخصه‌های مربوط به خصوصیات کلی و کلا‌ن طرح.

این اطلا‌عات باید بتواند فاصله زمانی بین تفکر اولیه شروع طـــــرح و زمــــان شـــروع اقدام‌ها را برای تهیه موافقتنامه طرح در بر بگیرد.

در مستندسازی مرحله پیدایش و انتخاب طرح، حداقل موارد زیر باید لحاظ شود:

۱  اولویت طرح در قالب برنامه جامع.

۲  اولویت طرح در قالب برنامه پنجساله.

۳  تصمیم گیری‌های نهادهای سیاسی و اجتماعی.

۴  نیاز به اجرای طرح برای تکمیل سایر طرح‌ها.

مستند سازی مرحله توجیهی

در این مرحله مستند سازی از زمان پایان مطالعات شناسایی شروع و با تصویب مرحله توجیهی پایان می‌پذیرد.

در این گزارش باید موارد زیر ثبت شود:

ـ ارزیابی و قضاوت مهندسی.

ـ نمودار سازمانی دستگاه اجرایی.

ـ نمودار سازمانی مشاور.

ـ فهرست نقشه‌ها و مدارک.

ـ برنامه زمانبندی.

ـ برنامه زمانبندی ادامه مطالعات.

ـ برنامه اعتباری مرحله اول.

ـ نحوه تأمین نیروی انسانی.

ـ تغییرات و علت آنها.

ـ ثبت مشکلا‌ت و محدودیت‌ها و چگونگی حل آنها.

ـاستاندارد‌ها و ضوابط.

ـ برآورد اولیه در مورد گزینه برتر.

ـ شرح خدمات.

ـ نظر‌های اصلا‌حی چگونگی اصلا‌ح گزارش‌ها و تصویب آنها.

مستند سازی مرحله تفصیلی اجرایی

مستند سازی در این مرحله از زمان شروع مرحله دوم و تا تصویب آن و شروع مرحله مناقصه ادامه می‌یابد.

مستندات این مرحله مانند مرحله توجیهی است با این تفاوت که در این مرحله احتمال انجام مهندسی ارزش نیز وجود دارد که در این صورت مطالب زیر اضافه می‌شود:

ـ ثبت نحوه انجام مهندسی ارزش.

ـ ثبت تغییرات و صرفه‌جویی که بر اثر مهندسی ارزش حاصل شده است.

ـ مستند سازی عملیات اجرایی

ـ ثبت عوامل اجرا.

ـ برنامه زمانبندی روش اجرا.

ـ کنترل نحوه اجرا و نظام کنترل کیفی.

ـ کنترل کمی.

ـ کنترل مالی.

ـ کنترل موارد حقوقی.

ـ کنترل موارد تدارکاتی.

ـ کنترل انتقال دانش فنی.

ـ کنترل موارد حقوقی.

مستندسازی راه‌اندازی و تحویل

مستند سازی این قسمت از زمان آزمایش‌ها و راه‌اندازی دستگاه‌ها و تجهیزات دایمی طرح شروع و با تحویل قطعی، پایان می‌پذیرد.

مستندسازی ارزشیابی طرح

در این بخش از مستند سازی واحد تهیه کننده مستندات، طرح را مورد بازنگری قرار می‌دهد و نتایج و مغایرت‌های پس از اجرای کامل طرح را به تفکیک درج می‌کند و برای هر مورد در صورت امکان، پیشنهاد لا‌زم را ارایه می‌دهد.

گزارش این مرحله می‌تواند شامل فصول زیر باشد:

 تاریخچه پیدایش طرح.

 خصوصیات ابتدایی طرح.

 مطالعات و خدمات برای تهیه اطلا‌عات فنی پایه (مطالعات توجیهی.)

 مرحله طراحی پایه.

 مرحله طراحی تفصیلی (مرحله دوم.)

 برنامه‌ریزی اجرا و انجام مناقصه و انتخاب پیمانکاران و سازندگان.

 عملیات اجرایی.

 راه‌اندازی، تحویل و بهره برداری.

در این گزارش تمام نتیجه‌گیری‌ها و تجزیه و تحلیل‌ها در خصوص موارد زیر انجام می‌گیرد:

 اهداف طرح.

 آثار کمی و کیفی.

 زمان‌های مطالعه و اجرا.

کیفیت خدمات مهندس مشاور.

انجام مناقصه.

 کیفیت خدمات پیمانکاران و سازندگان.

 روند راه‌اندازی و تحویل.

نتیجه

بررسی عوامل، زمینه‌های پیدایش ، اجرا ، بهره‌برداری، آثار و نتایج حاصل از سرمایه گذاری یک پروژه یا طرح، می‌تواند دست یافتن به هدف‌های اقتصادی اجتماعی را آسان کند.

مستندسازی یک پروژه یا یک طرح ضمن روشن کردن مسایلی همچون علل تأخیر برنامه زمانی تعهد شده، علل افزایش هزینه‌های اجرا، جلوگیری از دو باره کاری‌ها و استفاده صحیح از کارشناسان، می‌تواند موجب اصلا‌حاتی در پروژه ها گردد.

جلسه آغاز پروژه

 اولین جلسه با ذینفعان پروژه در کارگاه را جلسه آغاز پروژه یا kick off meeting می نامند. در این جلسه عناصر اساسی پروژه و دیگر فعالیت‌های برنامه‌ریزی پروژه مورد بحث قرار می‌گیرند. این درحالی است که پروژه رسما آغاز شده باشد.

در جلسه کیک‌آف، اعضای تیم پروژه و کارفرما به یکدیگر معرفی می‌شوند و فرصتی برای بحث بر سر نقش‌های هر یک از اعضای تیم فراهم می‌شود. ممکن است حتی اعضایی از ذینفعان در این پروژه حاضر شوند که در حین پروژه یکبار هم ملاقات نشوند.

بسیار مهم است که همه افراد حاضر در جلسه، اهداف پروژه را به خوبی بشناسند و در جهت تحقق آن تمامی تلاش خود را بکنند.

چه کسانی در جلسه آغاز پروژه شرکت می کنند

کارفرما

مدیر پروژه

ذینفعان پروژه

حامیان و سرمایه گذاران پروژه

تمامی مدیران و بالاترین مقام های مسئول شرکت های درگیر پروژه که در تمامی طول مدت پروژه، ایفای نقش خواهند کرد بایستی در این جلسه شرکت کنند.

چه مواردی در جلسه آغاز پروژه مطرح می گردد

 از آنجا که این جلسه، اولین جلسه کارگاهی پروژه خواهد بود، ضمن آشنایی عوامل کلیدی با هم، لازم است که بطور خلاصه، شرح وقایعی که در آینده لازم است که برای پروژه رخ دهد بطور خلاصه بیان گردد. از جمله :

معرفی سرمایه گذار یا کارفرما و مدیر پروژه بصورت رسمی

معرفی ذینفعان کلیدی و نقش آن ها در پروژه

مرور محدوده، تعاریف و اهداف پروژه

قوانین ارتباطی برای پروژه

مرور برنامه زمانبندی بصورت تفصیلی

مرور اقلام قابل تحویل

مرور مشکلات پیش رو

تشریح گام های بعدی

عناصر اساسی دیگر در پروژه که به کارفرما مربوط می‌شوند همانند زمان‌بندی پروژه، گزارش وضعیت و مانند آن نیز می‌توانند مورد بحث قرار گیرند.

فرمت اصلی یک کیک‌آف میتینگ شامل نقش و میزان مشارکت سرمایه‌گذاران نیز می‌شود. همچنین ریسک‌ها و موضوعات مربوط به آن، مخصوصا آن‌هایی که می‌توانند بر روی زمان‌بندی پروژه تاثیر بگذارند .

جلسه آغاز پروژه چگونه برگزار می شود


برای آن که جلسه آغاز پروژه به اهداف خودش دست پیدا کند، بهتر است شرایط برگزاری آن نیز به خوبی اجرا شود. برای همین، موارد زیر باید مدنظر قرار گیرد:

  1. برگزاری پیش جلسه

برگزاری جلسات داخلی، قبل از آن که جلسه اصلی برگزار شود، کمک می کند تا تیم پروژه هماهنگی های لازم را کسب کرده و بداند که از جلسه اصلی چه می خواهد.

در جلسه داخلی پیش ، مواردی که قرار است در جلسه اصلی بیان شود به دقت مورد ارزیابی قرار می گیرد تا از وقت جلسه اصلی بهترین استفاده را بکندد.


۲٫ تنظیم دستور جلسه
یکی از مهمترین بخشهای این جلسه، تنظیم دستور جلسه می باشد. آن چه که در پیش جلسه مورد توافق قرار گرفته و روی آن ها کار شده، به عنوان دستور جلسه مکتوب شده و قبل از برگزاری برای تمامی مدعوین ارسال می شود.

در این بخش باید مشخص کنیم که اهداف این جلسه چیست. به این ترتیب مدعوین جلسه نیز از قبل خود را برای آن آماده می کنند.

۳٫ تشریح جلسه
به عنوان مدیر پروژه، شما می بایست این جلسه را اجرا نمایید.در ابتدا خودتان را معرفی کنید و دستور جلسه را بخوانید و به حاضرین بگویید که قرار است که چه موضوعاتی در این جلسه بیان گردد. شما باید منشور پروژه و محتوی آن را مانند اهداف پروژه، سطح کلان فرضیات و محدودیتهای پروژه، تشریح کنید و به آنها بگویید که این اولین  جلسه رسمی پروژه می باشد و نیاز است که با کمک شما مستند برنامه مدیریت پروژه در آینده تهیه گردد.

سعی کنید تمام انتظارات را بیان نمایید. برای مثال اعلام کنید که مدت زمان برآوردی پروژه چقدر است و چقدر نیاز به کار بر روی پروژه دارید، سیستم و پروتکل ارتباطی در پروژه چگونه است و چگونه و با چه روشی افراد می بایست با یکدیگر تعامل داشته باشند و گزارش ها در چه زمانی و چگونه به دست آنها خواهد رسید.


۴٫ پرسش و پاسخ
در انتهای جلسه، بخش پرسش و پاسخ را اجرا نمایید. در این بخش، شرکت کنندگان می توانند سوالات خود را در مورد پروژه بپرسند. شما می بایست از همه شرکت کنندگان تشکر کنید و از آنها بخواهید که به راحتی سوالاتشان را بپرسند و به آنها اعلام کنید که هدف از این بخش چیزی جز کمک به رفع ابهامات شما نیست.

۵٫تهیه صورتجلسه

در هنگام برگزاری جلسه، یک نفر باید مسئول یادداشت نمودن موضوعات مطرح شده که مورد توافق طرفین قرار گرفته است شود. تمامی موارد مطروحه در جلسه باید قید گردد و درصورتی که کاری باید انجام شود، مهلت زمانی آن نیز ثبت شود.

در انتها، صورتجلسه باید توسط مدیران و نمایندگان اصلی امضا شود تا به عنوان یک سند مهم، بایگانی شود. پس از جلسه، رونوشت این صورتجلسه برای تمامی اعضای حاضر در جلسه و یا شرکت ها و سازمان های آن ها ارسال می گردد.

مقایسه MSP با پریماورا

نرم افزارهای مختلفی برای تهیه برنامه زمان بندی و به دنبال آن کنترل پروژه وجود دارد. در ایران معمولا از دو نرم افزار مایکروسافت پروجکت ( MSP ) و نرم افزار پریماورا (P6) استفاده می شود. سوالی که پیش می آید این است که کدام یک از این دو نرم افزار، مناسب کنترل پروژه کارگاه ساختمانی ما می باشد.

ابتدا به تفاوت های موجود بین این دو نرم افزار بپردازیم تا وقتی که می خواهید یکی از این دو را برای پروژه عمرانی خود استفاده کنید، برای رفع نیازهای خود انتخاب کنید.

تفاوت مایکروسافت پروجکت با پریماورا

از نصب و اجرای برنامه ها شروع کنیم. نصب برنامه MSP که جزو برنامه های آفیس محسوب می شود بسیار راحت است و پیچیدگی خاصی ندارد. اما پریماورا نصب و راه اندازی خاصی دارد. به دلیل آنکه این برنامه تحت وب می باشد، قبل از آن باید یک دیتا سنتر تشکیل شود.

برای نصب این برنامه توصیه می شود از افراد باتجربه و صاحب نظر کمک گرفته شود، خصوصا اینکه برنامه ها در داخل ایران رایگان به دست می آید و ممکن است ایراد داشته باشد. این نکته را نیز درنظر داشته باشید که درصورت نصب این برنامه، به هردلیلی خواستید آن را پاک کنید و دوباره نصب کنید نیز دچار مشکل می شوید. یادتان باشد که پاک کردن آن از روی سیستمتان نیز دارای روش خاصی می باشد.

پس از نصب، یک نفر می تواند مشغول برنامه نویسی در محیط MSP شود. محیط این برنامه ساده است و رابط به راحتی می تواند اصول کار را فراگرفته و برنامه خود را در این محیط بنویسد. در نقطه مقابل، برنامه پریماورا قابلیت این را دارد که برای یک پروژه، چند نفر بطور همزمان مشغول به برنامه نویسی شوند. برنامه نویسی در این محیط از طریق اینترنت نیز امکان پذیر است و باید از قبل، دسترسی های افراد تعریف شده باشد.

در پریماورا، نحوه نگارش برنامه کاملا با MSP متفاوت است. نوشتن ساختار شکست (WBS) در مایکروسافت پروجکت در یک صفحه امکان پذیر است. اما در پریماورا شما سطوح بالایی را باید در صفحات مجزا تعریف کنید.

این نکته هم باید اضافه کنیم، باتوجه به ماهیت برنامه ها، شما در کامپیوترتان، قادرید تا هر چقدر که دوست دارید برنامه MSP را باز کنید و یک پروژه در آن تعریف کنید و بنویسید. اما در پریماورا این طور نیست. وقتی شما برنامه را باز میکنید، تمام پروژه های شرکت را باید در همان برنامه ای که باز کردید تعریف کنید. صفحه اول نام پروژه ها را می نویسید، با کلیک کردن روی هر پروژه، ادامه تهیه برنامه زمان بندی را انجام می دهید.

از نظر برنامه نویسی نیز این دو نرم افزار با هم تفاوت هایی دارند که البته در انتخاب ما تاثیرگذار نیست و صرفا در هنگام نوشتن برنامه به درد می خورند.

کدام برنامه را برای پروژه انتخاب کنیم

حال می رسیم به پرسش آغازین مطلب؛ کدام یک از این دو برنامه برای پروژه و یا شرکت ما مناسب است. با وجود این اطلاعات، درصورتی که از طرف کارفرما اجباری مبنی بر به کارگیری برنامه نباشد، شما باید گزینه بهتر را انتخاب کنید.

باتوجه به راحت بودن برنامه نویسی در MSP، بیشتر شرکت های ساختمانی و پروژه ها ترجیح می دهند که از این نرم افزار استفاده کنند. قابلیت راحت ارسال برنامه برای مشاور و یا دیگر ارکان کارگاه نیز از مزیت های این انتخاب است.

بطور کلی پروژه های عمرانی به دلیل مشخص بودن فعالیت ها و پیچیده نبودن روابط بین آن ها، کارایی های نرم افزار MSP کفایت می کند. گرچه در پروژه های پیچیده عمرانی، مانند ساخت پالایشگاه و … پیشنهاد می شود از پریماورا استفاده شود.

همچنین در پروژه هایی که بسیار بزرگ می باشد، استفاده از MSP به صلاح نمی باشد. مثلا ما در برنامه نویسی ایران مال، که دارای اجزای زیادی بود، گرچه در ابتدا از MSP استفاده کردیم، اما در ادامه متوجه شدیم که به دلیل بالا بودن حجم اطلاعات، عملا این برنامه قادر به پاسخگویی نیازهای ما نیست. لذا با پریماورا توانستیم اجزای زیاد این پروژه را تفکیک کرده، و هر جز را بصورت یک پروژه در پریماورا تعریف کنیم.

مدیریت چابک یا آجایل

مدیریت پروژه ها در کارگاه های ساختمانی عموما به روش سنتی (آبشاری) صورت می گیرد. اما روشی جدیدتر نیز مدتی است مطرح شده به نام  آجایل (agile) یا چابک.

چابک در واقع تکنیکی است که بر خلاف روش سنتی که مراحل اجرای آن متوالی است ، از رویکرد تکرار شونده‌ استفاده می‌کند و در فواصل زمانی مشخص، اجزایی از پروژه را که قابل تحویل دادن باشند، تولید می‌کند.

معمولا روش چابک در پروژه های نرم افزاری کاربرد دارد. چراکه در مدت تهیه نرم افزار، می توان با مشتری هماهنگ کرد و قسمت هایی از آن را اصلاح و یا عوض کرد.

روش کار مدیریت آجایل

در مدیریت چابک، برنامه زمان بندی به روش گانت چارت که توسط نرم افزار MSP یا پریماورا تهیه می شود، کاربردی ندارد در این روش روی تابلو یا تخته وایت برد، کارهایی که باید انجام شود و همچنین اطلاعات مشخصی یادداشت شده است.

 برای اجرا در این مدل، پروژه را به بخش های کوچکتر تقسیم می کنند که قابلیت اجرا داشته باشد. به این ترتیب مدیریت بر روی هر جز ساده تر از مدیریت بر کل خواهد بود. در این جا تمرکز بر روی مدیریت زمان خواهد بود و بطور منظم و مشخص، بازبینی هایی برای بهبود شرایط انجام می پذیرد.

در مدیریت سنتی معمولا یک مدیرپروژه وجود دارد که تمامی مسئولیت ها با وی است. اما در روش مدیریت چابک، تیم پروژه جایگزین مدیرپروژه شده و مسئولیت با تمامی آن هاست. همچنین بهره بردار پروژه ( یا مشتری) در این روش عضوی از تیم پروژه محسوب می شود.

مزیت این روش در چنین حالتی این است که بهره بردار در جریان روند کار بوده و می توان موارد قابل تحویل پروژه را مطابق نیاز تغییر داد. کلا تغییر در این روش به راحتی قابل انجام است و مشکلی ایجاد نمی کند، اما در روش سنتی، پروژه از تغییر گریزان است.

کلیه اعضای تیم به طور روزانه با یکدیگر همکاری می کنند و پروژه را به پیش می برند. آنها برای نتایج مطلوب پروژه انگیزه زیادی دارند و قادر به ایجاد وضعیت بهتر هستند و حتی می توان مدیریت ارزش را نیز در کارگاه پیاده نمود و از تغییرات نترسید. جلسات چهره به چهره به عنوان یکی از کارآمدترین و موثرترین روش برای موفقیت پروژه محسوب می شود که در این روش کاربرد فراوان و اساسی دارد.

 گرچه روند اجرای پروژه های عمرانی متوالی بوده و براساس نقشه ها پیش می رود و هرگونه تغییر در آن، باعث اتلاف زمان و هزینه خواهد بود، اما در برخی مواقع تغییرات اجتناب ناپذیر خواهد بود. ممکن است مصالحی که در نقشه ها مشخص شده، در کشور موجود نبوده و امکان تهیه آن نیز وجود نداشته باشد و ناگزیر به تغییر مصالح و دیتایل اجرایی باشیم.

بوم مدل کانبان در مدیریت چابک

تفاوت های میان روش آبشاری و چابک

در روش آبشاری، تمامی مراحل ثبت و نگهداری می شود. انبوهی از اطلاعات در این روش مستندسازی می گردد و فرآیند پروژه دقیقا ثبت می گردد. در روش چابک چنین نیست و مستندسازی به این مدل وجود ندارد.

همانطور که بیان شد، تغییرات در پروژه در مدل چابک وجود دارد و می توان در طول روند کار ویژگیهایی به کار افزود، ولی روش سنتی تغییرات را قبول نمی کند و گاهی نمی توان تغییری انجام داد.  برای همین در روش آجایل ، محصول نهایی عاری از خطاست و درطول روند کار تست شده است و حتی مطابق سلایق روز خواهد بود. اما روش سنتی چنین نیست و بروز خطا می تواند باعث شکست در کار شود.

چه روشی را انتخاب کنیم

پاسخ این سوال بستگی به نوع پروژه و ماهیت آن دارد. در پروژه های عمرانی که اکثرا بصورت تیپ است و محصول نهایی آن کاملا مشخص است می توان مدل آبشاری را انتخاب نمود. بطور کلی وقتی تصویر کلی از پروژه نهایی را داریم، یا مطمئنیم که تغییری در مدت اجرای کار پیش نخواهد آمد، می توانیم به راحتی روش سنتی را برگزینیم.

اما زمانی که بهره بردار خواستار تغییر در پروژه بوده و یا تصویر روشنی از انتهای پروژه وجود ندارد، و همچنین تجهیزات و یا مصالح پروژه بسیار خاص بوده بطوری که تهیه آن با چالش روبه رو خواهد شد، روش آجایل گزینه بهتری خواهد بود.

شما می توانید در پروژه خود، ترکیبی از این دو روش را به کار ببرید، مدل ترکیبیی که این روزه در دنیا بیشتر کاربرد دارد.

برآورد هزینه پروژه

برآورد هزینه یکی از مهمترین مراحل کار مدیریت پروژه به شمار می‌رود و مسیر اصلی هزینه‌های پروژه‌ها را در مراحل مختلف نمایش میدهد. در واقع به کمک داده های موجود، قضاوت و تجربه مهندسی و به کارگیری اصول و فنون علمی، هزینه ها پیش بینی و  برآورد میشود. اما یکی از چالش‌های برآورد کردن، مسئله‌ی عدم قطعیت است. برخی از عواملی که روی این عدم قطعیت تأثیرگذارند عبارت‌اند از:

تجربه‌ی پروژه‌های مشابه: هر چه در زمینه‌ کار با پروژه‌های مشابه کم‌تجربه‌تر باشید، عدم قطعیت برآورد شما بیشتر خواهد بود. برعکس، اگر پیش ‌از این پروژه‌های مشابهی را مدیریت کرده باشید، بهتر می‌توانید هزینه‌ها را تخمین بزنید.

گستره‌ی برنامه‌ریزی: هرچه افق برنامه‌ریزی وسیع‌تر باشد، تخمین شما با عدم قطعیت بیشتری همراه خواهد بود.

مدت‌زمان پروژه: هرچه مدت‌زمان تکمیل پروژه طولانی‌تر باشد، عدم قطعیت نیز بیشتر خواهد بود؛ یا به عبارتی برآورد هزینه‌ی پروژه‌های کوتاه‌مدت، دقیق‌تر است.

کارکنان: تعداد اعضای تیم و سطح مهارت آن‌ها، عامل مهمی در برآورد هزینه‌ها محسوب می‌شود. حتی ممکن است در مراحل اولیه‌ی پروژه، اطلاع نداشته باشید که به برخی تخصص‌های خاص نیاز پیدا می‌کنید. این موضوع عدم قطعیت برآورد شما را افزایش می‌دهد.

ابزارها و تکنیک‌های برآورد هزینه

عموما برآورد هزینه بر اساس یک یا ترکیب چند مورد زیر انجام می‌شود ولی در مجموع برآورد هزینه‌ها را می‌توان به سه گروه عمده طراحی، مناقصه و کنترل تقسیم نمود. ابتدا این سه بخش را معرفی و سپس روش های برآورد را بیان مینماییم.

‌برآورد طراحی

برای دستگاه اجرایی اعم از کارفرما یا کارشناسان طراحی انواع برآورد هزینه همزمان با برنامه ریزی و طراحی به قرار زیر است:

برآورد آزمایشی یا برآورد حجمی

برآورد اولیه یا برآورد مفهومی

برآورد تفصیلی یا برآورد توصیفی

برآورد مهندسی بر اساس نقشه‌ها و مشخصات فنی

‌برآورد مناقصه‌ای

برای پیمانکار، یک برآورد مناقصه‌ای به منظور ارائه به کارفرما شامل هزینه اجرایی مستقیم حاوی نظارت کارگاهی، مبلغی حاوی بالاسری کلی و سود است. هزینه مستقیم اجرا برای برآورد مناقصه‌ای معمولاً از ترکیب دیدگاه‌ های زیر مشتق می‌شود.

استعلام پیمانکار جز

مقادیر

روش‌های اجرایی

‌برآورد کنترل

برای هدایت و کنترل پروژه در حین اجرا، یک برآورد کنترلی بر اساس اطلاعات موجود تهیه می‌شود تا موارد زیر به دست آید.

برآورد بودجه مالی

هزینه بودجه ای پس از انعقاد قرارداد اما قبل از اجرا

هزینه برآورد شده برای تکمیل کار در حین پیشرفت عملیات اجرایی

روش های برآورد

برآورد آنالوگ

شما می‌توانید از داده‌های تاریخی سایر پروژه‌های مشابه به‌عنوان پایه‌ای برای برآورد هزینه‌های خود استفاده کنید. این برآورد معمولاً در فازهای اولیه‌ی پروژه مورد استفاده قرار می‌گیرد و دقت کمتری نسبت به سایر روش‌های برآورد دارد.

بطور مثال اگر سابقا برای فونداسیون زمینی به متراژ ۲۰۰۰ مترمربع در منطقه ۳ تهران به میزان ۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال خرج کرده باشید، حال برای زمینی با همان مشخصات در همان سال ولی با متراژ ۴۰۰۰ مترمربع حدودا دو برابر پروژه قبل هزینه خواهدشد.

توجه شود که داده‌های هزینه‌ای بایگانی شده تنها در صورتی برای برآورد هزینه سودمند هستند که به طور منظم و سیستماتیک گردآوری و مطابق با نیازها و کاربردهای آینده تهیه و مطابق با استانداردهای لازم در کاربردهای فعلی در زمان درست تنظیم شوند. علاوه بر این باید توجه داشت که سطح قیمت‌ها در طول زمان تغییر می‌کند و روند افزایش یا تغییر قیمت‌ها نیز می‌تواند پایه‌ای برای پیش بینی هزینه‌های اینده باشد.

در این روش معمولا برآورد هزینه‌ها بر پایه تابع یک متغیری است و آن نشانگر ظرفیت یا مقدار فیزیکی طرح است مانند سطح کف در ساختمان‌ها، طول بزرگراه‌، حجم انبار و حجم تولید کار‌خانه؛ درحالیکه هزینه‌ها همیشه الزاماً به صورت خطی تغییر نمی‌کنند.

براورد هزینه پروژه
برآورد آنالوگ

تخصیص هزینه‌های مشترک

در این روش تخصیص هزینه‌ها به گروه‌های اساسی تشکیل دهنده پروژه تعلق میگیرد. در برخی از موارد ارتباط روشنی نمی‌توان میان عامل تخصیص و اقلام هزینه پیدا کرد؛ بنابراین این هزینه‌های اساسی به نسبت باید میان فعالیت‌های زیر مجموعه تسهیم گردد. برای نمونه در پروژه‌های اجرایی، حساب هزینه‌ها را می‌توان بر اساس نیروی کار، مواد و مصالح، تجهیزات و ماشین آلات ساختمانی، بازرسی، اجرا و هزینه بالاسری کلی اداری طبقه بندی کرد.

قضاوت کارشناسی

شما با کمک دانش و تجربه‌ کارشناسان، حدود هزینه‌ پروژه را حدس می‌زنید. بینش کارشناسانی که پیش ‌از این روی پروژه‌های مشابهی کار کرده‌اند و با شرایط و فضای کاری شما آشنا هستند، می‌تواند برای تصحیح دیگر روش‌های برآورد نیز مورد استفاده قرار گیرد.

تابع تولید

یک تابع تولید، میزان یا مقدار خروجی را با توجه به میزان ورودی‌های مختلف مانند نیروی کار، مواد و مصالح و تجهیزات ارتباط می‌دهد. در واقع در اجرا، تابع تولید را می‌توان توسط رابطه ای میان حجم اجرایی و عامل تولید نظیر نیروی کار یا سرمایه بیان نمود.

استنباط تجربی هزینه

توابع برآورد تجربی هزینه به کمک فنون آماری، هزینه اجرا با عملیات را با چند ویژگی مهم سیستم ارتباط میدهند. نقش کاربرد آمار عبارت است از برآورد بهترین مقادیر و پارامترها یا مقادیر ثابت در یک تابع هزینه فرضی. معمولاً این امر توسط تکینک‌های آنالیز رگرسیون صورت می‌گیرد.

برآورد پارامتریک

در این روش از یک مدل‌سازی آماری برای برآورد هزینه‌ها استفاده می‌کنید. مدل آماری شما باید با استفاده از داده‌های تاریخی مهم‌ترین منابع، پارامترهای مختلفی مانند هزینه و مدت‌زمان را محاسبه کند. برآورد پارامتریک از دقت بالایی برخوردار است و می‌توان آن را برای کل یک پروژه یا بخش‌های خاصی از پروژه (در ترکیب با سایر روش‌های برآورد) به کار گرفت.

برآورد پایین به بالا

در این روش ابتدا هزینه‌ی جزئیات کار بررسی و در مرحله‌ی بعد، هزینه‌ی فعالیت‌ها (یا بسته‌های کاری سطوح پایین) برآورد می‌شود. سپس از این برآورد استفاده می‌کنید تا هزینه‌ی سطوح بالاتر را به دست آورید. برآورد پایین به بالا معمولاً ارزشمندترین و دقیق‌ترین روش برآورد به شمار می‌رود.

برآورد سه‌نقطه‌ای

زمانی که ریسک و عدم قطعیت را در برآورد لحاظ می‌کنید، دقت نتایج را تا حد زیادی بالا می‌برید. در برآورد سه‌نقطه‌ای هزینه، برای هر فعالیت یک دامنه‌ی تقریب در نظر می‌گیرید که بر اساس سه حالت خوش‌بینانه (Co)، بدبینانه (Cp) و بسیار محتمل (Cm)  تعریف می‌شود. در پایان میانگین وزنی این احتمالات را حساب می‌کنید یعنی: (Co+4Cm+Cp)/6.

هزینه‌های واحد (آحاد بها) فهرست مقادیر

هزینه واحد (آحاد بها) برای اجزای اجرایی، بر اساس فهرست مقادیر تهیه می‌شود. کل هزینه با جمع حاصل ضرب مقادیر در آحاد بها به دست می‌آید. این روش مستقیماً جواب مسئله را می‌دهد ولی تهیه آن مستلزم کار و تلاش زیاد است. در مرحله اول ریز عملیات لازم برای تکیمل عملیات اجرایی تهیه می‌شود(پروژه به اقلام عمده سیستم سازه یا اقلام تجهیزات تولید مانند کف ساختمان یا سیستم برودتی یک کارخانه فرایندی تقسیم می‌شود. سپس پروژه به اجزای مختلف سیستم‌های عمده مانند مبدل حرارتی یک سیستم برودتی تقسیم می‌گردد. و در آخر پروژه به اقلام تفصیلی عناصر مختلف مانند تیرهای آهن کف یا لوله‌ها و اتصالات مبدل حرارتی تقسیم می‌شوند‌). در مرحله بعد مقادیر و احجام آنها ارزیابی شده، هزینه هر واحد از این کارها مشخص شده و حاصلضرب حجم هر کار در هزینه هر واحد به دست آمده هزینه کل با جمع همه این حاصضرب ها محاسبه می‌شود. این روش هم برای برآورد طراحی و هم برآورد مناقصه صادق است.

آنالیز اندوخته

گاهی اوقات با در نظر گرفتن عدم قطعیت هزینه، اندوخته‌های احتیاطی را نیز در محاسبات برآوردهایمان لحاظ می‌کنیم. اندوخته‌های احتیاطی بودجه، برای پاسخ به ریسک‌هایی که شناسایی و پذیرفته‌ شده‌اند، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

هزینه‌ی کیفیت (COQ)

بودجه‌ای که در طول پروژه، برای اجتناب از شکست و پس از اتمام پروژه، برای اصلاح شکست صرف می‌کنید، هزینه‌ی کیفیت نامیده می‌شود. زمانی که هزینه‌ها را برآورد می‌کنید، می‌توانید فرضیات مربوط به COQ را در محاسبات بگنجانید و به‌این‌ترتیب، ارزیابی دقیق‌تری داشته باشید.

نرم‌افزار برآورد مدیریت پروژه

این نرم‌افزارها شامل برنامه‌های کاربردی برآورد هزینه، صفحات گسترده، برنامه‌های شبیه‌سازی و ابزارهای نرم‌افزار آماری است. این نوع نرم‌افزارها با تسهیل تکنیک‌های برآورد و مرور سریع گزینه‌ها، به‌ویژه برای بررسی برآورد هزینه مفید واقع می‌شوند.

از آنجا که هزینه‌های اجرایی در طول مدت زمان اجرا مطرح هستند، اغلب لازم است که مقدار هزینه در هر مقطع زمانی مشخص شود. در نتیجه محاسبه درصد پیشرفت برنامه‌ای در طول زمان باید تعیین شود. محاسبه دقیق این امر زمانی حاصل می‌شود که برنامه‌های زمان بندی تفصیلی تهیه شده باشند. ولی قبل از تهیه این برنامه‌ها محاسبه اولیه و تقریبی پیشرفت‌های کار و نقدینگی پروژه در طول زمان ضروری است.

به طور کلی پیشرفت کار در یک پروژه در آغاز تجهیز کارگاه به تدریج افزایش می‌یابد تا به یک سطح صعودی رسیده سپس به تدریج نزول می‌یابد و در زمان تکمیل پرونده به صفر می‌رسد.

مدیریت ریسک

  مدیریت ریسک، فرایند نظام یافته شناسایی، تحلیل و واکنش به ریسک های پروژه جهت کنترل پروژه و کاستن از عدم قطعیت ها می باشد. لذا با مدیریت ریسک پیامدهای منفی (ریسک ها) را کاهش داده و رویدادهای مثبت (فرصت ها ) را افزایش می دهیم. این فرایند در طول پروژه و بصورت مستمر تکرار می شود.

ساخت و ساز یک کسب و کار خطرناک است. هر پروژه عمرانی منحصر به فرد است و مجموعه ای از چالش ها و فرصت های خاص خود را دارد. شناسایی و مدیریت ریسک ها می تواند مشکل باشد، اما با برنامه ریزی دقیق و اجرای آن غیر ممکن نیست. وقتی یک خطر به واقعیت تبدیل می شود، می تواند یک پروژه را مختل کرده و از بین ببرد.

توسعه یک طرح مدیریت ریسک موثر می تواند به حفظ مسائل کوچک از توسعه به شرایط اضطراری کمک کند. انواع مختلف برنامه های مدیریت ریسک می توانند با محاسبه احتمال وقوع یک رویداد، و یا اینکه چگونه این رویداد ممکن است پروژه شما را تحت تاثیر قرار دهد، به کمک شما بیاید. با داشتن یک برنامه منسجم مدیریت ریسک، زمانی که آنها بوجود می آیند، و امیدوارم، قبل از اینکه بوجود بیایند قبل از غافلگیر شدن قادر خواهید بود آن ها را سر و سامان دهید.

 فرایند مدیریت ریسک شامل موارد زیر می گردد:

 برنامه ریزی مدیریت ریسک

برای شروع فرایند مدیریت ریسک، ابتدا باید تعیین کنید که نحوه اجرای آن چگونه خواهد بود. یک فرمت برای تمام کارهایی که می خواهید انجام دهید، از شناسایی ریسک ها گرفته تا تحلیل و …، باید از قبل مشخص باشد. همچنین افراد ذینفع و درگیر با آن را تعیین کنید. افرادی که در تهیه این گزارش باید اطلاعات را به شما بدهند، و افرادی که نهایتا گزارش را مطالعه خواهند کرد.

شناسایی ریسک

 تعیین ریسک های خاص پروژه و فعالیت ها و تهیه لیستی از ریسک ها قدم بعدی ما خواهد بود. ریسک ها در هر پروژه ای نسبت به پروژه دیگر متفاوت خواهد بود. برای دسته بندی ریسک ها می توان از مدیران پروژه، اعضای تیم پروژه، بهره بردار و مانند این ها کمک گرفت.

از جمله دسته بندی هایی که در اکثر پروژه ها وجود دارد می توان به موارد زیر اشاره کرد : زمان بندی پروژه، بودجه، محدوده پروژه، نیازهای مشتری، منابع، ارتباطات و … . سپس ریسک های محتمل هر دسته را می نویسیم. مثلا برای دسته زمان بندی، می توان به عدم وابستگی مناسب فعالیت ها، کافی نبودن زمان انجام پروژه، عدم مشخص بودن برخی فعالیت ها در آیتم های برنامه و … اشاره نمود.

تحلیل کمی ریسک

پس از اینکه لیست تمامی ریسک های پروژه را به دست آوردید، باید احتمال وقوع هر کدام را به دست آورید. اینکه احتمال وقوع هر مورد چقدر است، به تجربه و استفاده از سوابق گذشته بستگی دارد. معمولا وقوع احتمال را به ۵ سطح تقسیم می کنند:

خیلی قوی، قوی، متوسط ، ضعیف و خیلی ضعیف. حال برای هرکدام از این احتمالات باید یک ضریب مناسب قراردهید، برای خیلی قوی ضریب ۵ درنظر بگیرید و بصورت کاهشی تا خیلی ضعیف که ضریب آن یک می شود.

تحلیل کیفی ریسک

 به غیر از احتمال رخ دادن هر ریسک، ضریب دیگری نیز باید تعریف شود به نام ضریب تاثیر. هر رخدادی ، تاثیر متفاوتی بر روی پروژه می گذارد. در این جا نیز ما ۵ دسته خواهیم داشت، از تاثیر خیلی زیاد با ضریب ۵ تا خیلی کم با ضریب یک.

حال برای هر ریسک، دو عدد خواهیم داشت. حاصل ضرب این دو عدد که مابین ۱ تا ۲۵ خواهد بود “میزان ریسک” نامیده می شود که در جدولی ماتریسی مانند زیر مورد ارزیابی قرار می گیرد.در این جدول نواحی قرمز ریسک زیاد، نواحی زرد ریسک متوسط و نواحی سبز ریسک کم به حساب می آید.

ماتریس مدیریت ریسک

تکنیک های مختلفی برای محاسبه ریسک وجود دارد، اما ما این روش را دنبال می کنیم. در برخی از مدل ها، به جای ۵ عدد ۱۰ را در نظر می گیرند تا بتوانند بازه تخمین را بیشتر کنند. درنتیجه ماتریس آن ها ۱۰۰ خانه خواهد داشت. برخی هم احتمالات را از ۱۰۰ درصد میگیرند و در آخر میانگین میگیرند.

برنامه ریزی واکنش به ریسک

هدف برنامه ريزي واکنش به ريسك اين است كه تعيين نمايد براي كاهش ريسك كل پروژه از طريق كاهش احتمال و تأثير ريسك هاي منفي آن ها و یا افزايش احتمال و تأثير ريسك هاي خوب يا مثبت که ما آن ها را فرصت می نامیم، چه كاري مي توان انجام داد.

 خلاقیت ذهنی و مشورت با تیم پروژه، از جمله راه های واکنش مناسب به ریسک های موجود است. ریسک ها یا باید از پروژه حذف شوند و یا احتمال وقوع و شدت آن ها را کم کرد. داشتن برنامه برای مقابله با رخدادهای احتمالی در این موقع بسیار مهم است.

نظارت و کنترل ریسک

 اجرای برنامه واکنش به ریسک درصورت وقوع رویدادها در مدت پروژه بسیار مهم است. با کنترل های مهندسی، مستندسازی فرایندها، نظارت و بررسی روندها، ریسک ها کنترل می شوند.

 تیم کنترل پروژه، باید مدیریت ریسک تهیه شده را همواره نظارت کنند و از انطباق فرضیات گزارششان با واقعیت پروژه اطمینان حاصل کنند. حتی ممکن است شناسایی ریسک ها در حین کار پیش بیاید و حتی شدت و کمیت آن تغییر کند. لذا این گزارش ها باید در یک بازه زمانی مشخص مورد بازبینی قرارگرفته و اصلاح گردد.

روش های اجرای پروژه

هر پروژه باتوجه به ماهیت منحصر به فردی که دارد، کارفرما را ملزم می کند که برای اجرای آن، قرارداد مناسبی انتخاب کند. نوع قرارداد بسته شده، روش های اجرای پروژه را مشخص می کند. انتخاب نادرست روش اجرا، علاوه بر اتلاف وقت و هزینه، ممکن است پروژه را به شکست رسانده و دچار توقف شود.

از جمله مهم ترین روش های اجرای پروژه ها، می توان به موارد زیر اشاره نمود :

فهرست بها

یکی از متداولترین قراردادها در پروژه های عمرانی کشور می باشد. در این روش، برآورد انجام شده را در داخل فهرست بهای سالی که در قرارداد توافق شده، قرار می دهند. قیمت کل به دست آمده، هزینه پروژه خواهد بود.

در این روش، هزینه آیتم هایی که در فهرست بها وجود ندارد، مطابق بخشنامه های موجود، بر اساس قیمت جدید پرداخت می گردد. همچنین باتوجه به روزهای سپری شده از قرارداد، به آن تعدیل تعلق می گیرد.

امانی

کارفرما با توجه به توان بالای فنی و تخصصی خود، علاوه بر تامین تجهیزات و مصالح مورد نیاز پروژه، تمامی مراحل اجرا اعم از تدارک ماشین آلات، جذب نیروی متخصص، اجرای صفر تا صد پروژه را نیز انجام می دهد.

از آنجا که در این روش، هدایت کل پروژه توسط کارفرما صورت می گیرد، باید کارفرما در سازمان خود نیروهای اجرایی آموزش دیده داشته باشد و دارای دانش فنی بالایی در اجرای پروژه عمرانی باشد. معمولا این نوع قراردادها برای کارهای کوچک به کار می رود.

 گرچه در این روش هزینه بالاسری و سود پیمانکار حذف می شود، اما نمی توان به جرات گفت که هزینه کل پروژه نیز پایین می آید. توجه داشته باشید که به دلیل اینکه پیمانکار و دستگاه نظارت از یک بدنه می باشد، زمان اجرا کاهش پیدا نمی کند و چه بسا کیفیت کار نیز چندان مطلوب نخواهد شد.

قیمت ثابت

 در این روش، باتوجه به نوع پروژه و نقشه ها و احجام کار، یک قیمت کلی برآورد می شود. پیمانکار پس از عقد این نوع قرارداد، تمامی مفاد پیمان را بر اساس قیمت توافق شده انجام می دهد و هیچ گونه تعدیلی تعلق نخواهد گرفت. باید توجه داشت به علت ماهیت این روش، درصورت تغییر در نقشه ها، اخذ موافقت پیمانکار نیز الزامی خواهد بود.

قیمت واحد

در این روش پیمانکار قیمت اجرای پروژه را بر اساس قیمت واحد (به عنوان مثال متر مربعی ) پیشنهاد می نماید.

درصدی

در این نوع قرارداد، پیمانکار هزینه های خود را برحسب درصدی از پیشرفت کار دریافت می کند. درواقع هرچقدر که کار از نظر فیزیکی پیشرفت کرده باشد، پیمانکار آن درصد را در مبلغ برآورد ضرب کرده و به همان میزان پول خود را دریافت می کند.

در قراردادهای درصدی، نقشه ها می بایست کامل و دقیق باشد و برآورد احجام و مقادیر، به دلیل آنکه پرداختها براساس آن خواهد بود، بایستی بسیار دقیق و بی نقص انجام شده باشد. نقش برنامه زمان بندی خوب نیز در این قراردادها بسیار مهم است.

پیمان مدیریت یا MC

پیمان مدیریت که در پروژه ها به MC معروف هستند، مخفف کلمه  Management Contract می باشد. در این روش، کارفرما کلیه عملیات اجرایی را به یک شخص یا شرکت واگذار می کند تا مدیریت اجرا را برعهده بگیرد. سپس بابت مدیریت خود، درصدی از هزینه های پروژه که از قبل با کارفرما توافق کرده است را دریافت می کند.

MC ، پیمانکار صاحب صلاحیت را انتخاب کرده و بر نوع اجرا و هزینه ها و … نظارت می کند. کلیه کارهای مدیریتی، نظارتی و حقوقی پروژه برعهده MC خواهد بود.

ساخت، بهره برداری، انتقال یا BOT

در این روش که مخفف عبارت Build-Operate-Transfer می باشد، تمامی مسئولیت  پروژه برعهده پیمانکار خواهد بود. پیمانکار در این نوع سیستم، حتی تمامی هزینه های پروژه را پرداخت می کند. در عوض، مطابق توافقی که از قبل انجام داده است و در قرارداد آمده، تا مدت مشخصی، تمامی منافع حاصل از بهره برداری از پروژه متعلق به پیمانکار خواهد بود.

معمولا این نوع قراردادها برای پروژه های نفت و گاز که درنهایت محصول قابل فروش دارند به کار می رود. پس از اتمام زمان مشخص شده، پروژه تماما به کارفرما سپرده می شود.

طرح و ساخت یا EPC

این روش مخفف Engineering-Procurement-Construction  به معنی مهندسی(طراحی) ،تامین کالا و اجرا می باشد.  در چنین قراردادهایی، تمامی فعالیت های پروژه از مرحله طراحی تا تدارک مصالح و تجهیزات و اجرای آن، توسط یک پیمانکار انجام می گیرد. پیمانکارانی که در این نوع قراردادها شرکت می کنند، می بایست دارای تیم قوی طراحی نیز باشند. اما از آنجا که اکثر پیمانکاران ایرانی فقط تیم اجرایی دارند، در چنین مواقعی با تشکیل یک کنسرسیوم، با یک ظرکت طراحی موافقتنامه امضا کرده و بصورت مشارکتی پروژه را تحویل می گیرند.

تبدیل تاریخ در برنامه زمان بندی

برای تبدیل تاریخ میلادی به شمسی در برنامه زمان بندی MSP، دو فایل رایگان در سایت قرار داده ایم. شما می توانید با کپی کردن کدهای داده شده و آوردن آن در داخل برنامه زمان بندی تحت فرمت MSP خود، تمامی تاریخ ها را به شمسی تبدیل کنید.

این کدهای اصلاح شده، برای تبدیل تاریخ ها به بعد از سال ۱۴۰۰ نیز مفید است، چراکه کدهای قبلی دورقمی بوده و نمی توانست تاریخ های پس از ۱۴۰۰ را نشان دهد. درصورتی که با تحوه وارد کردن این کدها در برنامه زمان بندی آشنا نیستید، ادامه مطالب را بصورت تصویری دنبال نمایید: