وظایف مدیر پروژه

مدیر پروژه ، بالاترین مسئول اجرایی در پروژه است که با بکارگیری منابع مادی و انسانی و از طریق یک برنامه ریزی صحیح و کامل ، تعهدات شرکت در قالب قرارداد پروژه را در تاریخ مورد نظر ، با کیفیت مطلوب و  با توجه به بودجه در اختیارش به انجام برساند .

 مدیر پروژه از نظر جایگاه سازمانی، در راس سازمان یا شرکت قرار می گیرد و ضمن نظارت و رهبری مسایل مربوط به پروژه، پاسخگوی تمامی موارد خواهد بود.

شرح وظايف كلي

وظيفه كلي مدير پروژه ، برنامه ريزي، سازماندهي، هدايت، سرپرستي، ايجاد هماهنگي هاي لازم و بكارگيري نيروي انساني مورد لزوم، تامين امكانات، منابع، تجهيز و تدارك در جهت انجام پروژه در زمان مقرر ،و با هزينه و كيفيت مناسب می باشد.

 در كليات ، مديريت پروژه بكارگيري دانش ، مهارت ها ، ابزار و تكنيك هاي لازم در اداره جريان اجرايي فعاليت ها ، به منظور رفع نيازهاي پروژه از طريق تحقق فرايندهاي آغازين، برنامه ريزي ، اجرايي، كنترلي و اختتامي است .

مسئوليت انجام پروژه در حوزه هاي ذيل متوجه مدير پروژه مي باشد :

– مديريت يكپارچه پروژه

– مديريت محدوده پروژه

– مديريت زمان پروژه

– مديريت هزينه پروژه

– مديريت كيفيت پروژه

– مديريت منابع انساني پروژه

– مديريت ارتباطات پروژه

– مديريت ريسك پروژه

– مديريت كالا و مواد پروژه

شرح وظايف تخصصي

۱- تدوين وارائه منشور پروژه زير نظر معاونت اجرايي ، شامل مشخص نمودن هدفها و نحوه اجراي پروژه، تعيين خط مشي ها، سياست گذاري روشها، اقدامات و تصميمات كليدي كارگاه در كليه موارد قراردادي و اجرايي و اقتصادي با توجه به اهداف و مقررات شركت و اجراي آ نها ، و كنترل يكپارچگي تغييرات .

۲– تدوين”برنامه مبناي مديريت پروژه ” با هدف دسترسي به اهداف پروژه جهت تجهيز كارگاه و اجراي عمليات موضوع پيمان، با همكاري واحد هاي” فني، قراردادها و مناقصات ” و “مهندسي و برنامه ريزي”

۳-كنترل روند انجام كار و به هنگام رساني برنامه مبناي مديريت پروژه در طول اجراي پروژه با تأييد مقامات ارشد شركت، با توجه به امكانات و شرايط اجرايي و مسائل و مشكلات احتمالي پروژه، و ارائه گزارشات لازم به معاونت اجرايي .

۴- همكاري و همفكري با واحد ” مهندسي ” شركت در خصوص بازبيني و بررسي مجدد طرح ها و اقدامات به منظور باز طراحي و یا انجام تغيير در طراحي ها

 5- برنامه ريزي نحوة تداركات و درخواست تجهیزات وكالاهاي مورد نياز پروژه .مدیر پروژه با بررسی اولویت های خرید و مشخصات فنی (تهیه شده توسط واحدهای مربوطه) و انطباق آن ها با قرارداد پروژه، نقش مهمی در خریدهای موردنیاز پروژه بازی می کند.

۶-  تهيه چارت سازماني كامل پروژه باتوجه به مقررات و امکانات شرکت. با تهیه این چارت، مدیر پروژه باید شخصا بر نحوه استخدام ها و گزینش نیروها نظارت داشته باشد.

۷- تشکیل جلسات منظم با حضور واحدهای مختلف کارگاه

۸- كنترل كيفيت به منظور بازرسي و تأييد كيفيت عمليات انجام شده درپروژه، با هدايت و نظارت كمي و كيفي بر اقدامات رئيس كارگاه و مديريت بر اجراي قرارداد، در جهت بهينه كردن فني اقتصادي پروژه.

۹- پيگيري ، هدايت، كنترل، و نظارت مستمر بر اجراي برنامه هاي زمانبندي ارجاع شده به كارگاه از طريق كنترل گزارشات روزانه و هفتگي و ماهانه، و آناليز آنها در مقايسه با برنامه هاي زمانبندي .

اختيارات مدير پروژه

اختيارات تفويض شده مدير پروژه به شرح ذيل مي باشند :

۱)اختيارات مالي :

اختيارات مالي عمومي مدير پروژه يه شرح ذيل مي باشند :

۱-۱) صدور دستور پرداخت پاداش كارشناسان شاغل در پروژه ، در حدود تعيين شده مصوب شركت .

۲-۱) صدور دستور كسر پرداخت حقوق و مزاياي پرسنل شاغل در پروژه، به منظور جريمه در حدود ضوابط و مقررات شركت .

۳-۱)داشتن حق عدم تأييد اسناد مالي خريدهاي انجام شده جهت پروژه، در صورت مشاهده نقص يا انحراف از كيفيت و مشخصات فني لازمه اقلام .

۴-۱) اختيارات صدور درخواست پرداخت هزينه هاي خريد ( طبق آئين نامه معاملات شركت )

۲) اختيارات اداري ، استخدامي و مديريتي

۱-۲) مصاحبه با كارشناسان و كارمندان و پرسنل لازم به استخدام در واحد (مركز و پروژه ها) تعيين  حقوق و (بصورت دائم يا نيمه وقت)در صورت احراز صلاحيت هاي لازم، و پيشنهاد استخدام آنها به معاون ” اجرايي” ، با رعايت ضوابط و مقررات استخدامي و دستورالعمل هاي داخلي شركت .

۲-۲) عزل رده هاي مختلف پرسنل شاغل در واحد ، با رعايت ضوابط و مقررات قانوني و دستورالعمل هاي داخلي شركت .

۳-۲) انجام مكاتبه با ديگر واحدهاي داخلي شركت .

۴-۲) امضا و تاييد صورتجلسات با نمايندگان كارفرمايان و مشاوران يا ديگر عوامل كارفرمايي پروژه ها، مربوط به امور و حوزه هاي مندرج در شرح وظايف مدير پروژه .

توضيح :مدير پروژه موظف به ارائه رونوشت كليه مكاتبات خود با واحدهاي داخلي شركت، و صورتجلسات تنظيم شده با عوامل بيروني، به معاون اجرايي و مدير عامل شركت مي باشد .

۳)اختيارات تداركاتي

۱-۳) تأييد صدور سفارش خريد كالاها و ملزومات مورد نيازپروژه (با مشخص نمودن نوع و كيفيت يا مارك سازنده، و كميت لازم، به منظور تأمين و تدارك به موقع آنها، مطابق آئين نامه معاملات و رويه هاي شركت .

۲-۳) عدم تأييد اقلام خريداري شده جهت پروژه، درصورتيكه با مشخصات فني سفارش خريد صادره تطابق نداشته باشند، و تحويل نگرفتن آنها .

۳-۳) اتخاذ تصميمات موردي در ارتباط با خريدهاي فوري ملزومات پروژه، با هماهنگي معاونت اجرايي، طبق ضوابط شركت .

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید